CÂU TƯỜNG THUẬT (REPORTED SPEECH)

REPORTED SPEECH

1) Statement

   say + (that) + S + V
   say + to + O + (that) + S + V
   tell + O + (that) + S + V

Ex: Paul said,    “ I   am feeling ill.”

=> Paul said that he was ill.

a) Những chuyển đổi về thì khi chuyển đổi từ câu trực tiếp thành câu gián tiếp

Direct speech Reported speech
Present simple Past simple
Present continuous Past continuous
Present perfect Past perfect
Past simple Past perfect
Present perfect continuous Past perfect continuous
Past continuous Past perfect continuous
will would
can could
must/ have to had to
may might
must had to, need to
needn’t did not have to

Notes: có một số trường hợp không chuyển đổi thì từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp.

– Động từ giới thiệu (say, tell) ở các thì hiện tại và tương lai.

Ex: Rachel says “I am going to get married next month.”

=> Rachel says she is going to get married next month.

– Khi lời nói trực tiếp diễn tả một sự thật hiển nhiên, một chân lý.

Ex: Tom said “The Earth goes around the Sun.”

=> Tom said that the Earth goes around the Sun.

Notes: thông thường must à had to, needn’t à did not have to, nhưng must, should, shouldn’ khi chỉ sự cấm đoán, lời khuyên thì vẫn được giữ nguyên.

Ex: His father said to him: ‘You must study harder”.

=> His father told him that he had to study harder.

Ex: Jane said: “You needn’t water the flowers because it rained last night.’

=> Jane said (that) he didn’t have to water the flowers because it had rained the day before.

Ex: The doctor said to Tom: ‘You should stay in bed’.

=> The doctor told Tom that he should stay in bed.

b) Biến đổi đại từ và các từ hạn định

Direct speech Reported speech
Subject pronouns I he/ she
You I/ We/ They
We We/ They
Object pronouns me him/ her
you me/ us/ them
us us/ them
Possessive adjectives my his/ her
your my/ our/ their
our our/ their
Possessive pronouns mine his/ hers
yours mine/ ours/ theirs
ours ours/ theirs
Demonstratives this the/ that
these the/ those

c) Biến đổi trạng ngữ chỉ thời gian và nơi chốn theo bảng sau:

Direct speech Reported speech
here there
now then/ at that moment
today/ tonight that day/ that night
tomorrow the next day
next week the following week
yesterday the previous day
the day before
last week the week before
ago before

 

2) Reported yes/no question

  ask/ wonder/ want to know + if/ whether + S + V

Ex: Ann wondered “Do they love each other?”

=> Ann wondered whether/if they loved each other.

3) Reported wh-question

   ask/ wonder/ want to know + wh-question + S + V

Ex: My mother wanted to know “what time will they arrive?”

=> My mother wanted to know what time they would arrive.

Từ để hỏi giữ nguyên tuy nhiên thứ tự của chủ ngữ và trợ động từ được đổi lại.

4) Một số dạng câu tường thuật đặc biệt

  • Shall/ would dùng để diễn tả đề nghị, lời mời:

Ex: Tom asked: ‘Shall I bring you some tea?’

=> Tom offered to bring me some tea.

Ex: Tom asked: ‘Shall we meet at the theatre?’

=> Tom suggested meeting at the theatre.

  • Will/ would/ can/ could dùng để diễn tả sự yêu cầu:

Ex: Tom asked: ‘Will you help me, please?’

=> Tom asked me to help him.

Ex: Jane asked Tom: ‘Can you open the door for me, Tom?’

=> Jane asked Tom to open the door for her.

  • Câu cầu khiến, mệnh lệnh, khuyên bảo, đề nghị

Đổi động từ giới thiệu sang tell, ask, say, order, beg, advise, remind, warn … tùy theo ý nghĩa của câu.

Câu cầu khiến: đổi động từ sang nguyên mẫu có to theo mẫu: 

   tell/ ask + pronoun/noun + (not) to infinitive 

Ex: ‘Stay in bed for a few days’, the doctor said to me.

=> The doctor said to me to stay in bed for a few days.

Ex: ‘Please don’t tell anyone what happened’, Jane said to me.

=> Jane asked me not to tell anyone what (had) happened.

Ex: Jane said: ‘Close the door and go away!’

=> Jane told me to close the door and go away.

Ex: The commander said to his soldier: ‘Shoot!’

=> The commander ordered his soldier to shoot.

BÀI TẬP VẬN DỤNG

ĐỀ 1: https://tungtung.vn/de-thi/15-CAU-HOI-TRAC-NGHIEM-TIENG-ANH-CHUYEN-DE-CAU-TUONG-THUAT-REPORTED-SPEECH-PHAN-12-gAEep.view

ĐỀ 2: https://tungtung.vn/de-thi/15-CAU-HOI-TRAC-NGHIEM-TIENG-ANH-CHUYEN-DE-CAU-TUONG-THUAT-REPORTED-SPEECH-PHAN-22-V4AWU.view

Bình luận

Bài viết cùng chuyên mục