TỔNG HỢP CÂU BỊ ĐỘNG VÀ 5 DẠNG CÂU BỊ ĐỘNG ĐẶC BIỆT (PASSIVE VOICE)

1. Forms

BE + PP/V3

 

1. Present simple

S + V(s/es) + O

=> S + am/is/are + PP/V3 + (by O)

   Somebody cleans this room every day.

=> This room is cleaned every day.

2. Past simple

S + V2/ed + O

=> S + was/were + V2/ed +(by O)

   Somebody cleaned this room yesterday.

=> This room was cleaned yesterday.

3. Future simple

S + will + V (bare) + O

=> S + will be PP/V3 + (by O)

   Somebody will clean this room later.

=> This room will be cleaned later.

4. Present perfect

S + have/has V3/PP + O

=> S + have/has been V3/PP + (by O)

   This room looks nice. Somebody has cleaned it.

=> This room looks nice. It has been cleaned.

 

5. Present continuous

S + am/is/are + Ving

=> S + am/is/are + being + V3/PP (by O)

   Somebody is cleaning the room at the moment.

=> The room is being cleaned at the moment.

6. Past continuous

S + was/were + Ving + O

=> S + was/were + being + V3/PP + (by O)

   Somebody was cleaning the room when I arrived.

=> The room was being cleaned when I arrived.

7. Future continuous

S + will be Ving + O

=> S + will being V3/PP + (by O)

   Somebody will be cleaning the room at 8 am tomorrow.

=> The room will being cleaned at 8 am tomorrow.

8. Present perfect continuous

S + have/has been Ving + O

=> S + have/has being V3/PP + (by O)

    Somebody has been cleaning the room for 2 hours.

=> The room has being cleaned for 2 hours

9. Past perfect

S + had V3/PP + O

=> S + had been V3/PP + (by O)

   Somebody had cleaned the room before I arrived.

=> The room had been cleaned before I arrived.

10. Past perfect continuous

S + had been Ving + O

=> S + had being V3/PP + (by O)

   Somebody had been cleaning the room.

=> The room had being cleaned.

11. Future perfect

S + will have V3/PP + O

=> S  + will have been V3/PP + (by O)

   Somebody will have cleaned the room.

=> The room will have been cleaned.

 

12. Future perfect continuous

S + will have been Ving + O

=> S + will have being V3/PP + (by O)

   Somebody will have been cleaning the room.

=> The room will have being cleaned.

13. S + be going to V + O

=> S + be going to be V3/PP + (by O)

   She is going to clean the room.

=> The room is going to be cleaned.

14. S + modal verbs + V + O

=> S + modal verbs + be V3/PP + (by O)

   She should clean the room.

=> The room should be cleaned.

Notes:

  • Trong câu bị động by + O luôn đứng sau adverbs of place (trạng từ chỉ nơi chốn) và đứng trước adverbs of time (trạng từ chỉ thời gian).
  • Trong câu bị động, có thể bỏ: by people, by us, by them, by someone, by him, by her…nếu chỉ đối tượng không xác định.
  • Nếu O trong câu bị động là sự vật, sự việc thì dùng with thay cho by.

Ex: The bird was shot with the gun.

=> The bird was shot by the hunter.

  • Đối với câu chủ động có 2 tân ngữ (trong đó thường có 1 tân ngữ chỉ người và 1 tân ngữ chỉ vật) như give, show, tell, ask, teach, send …… muốn nhấn mạnh vào tân ngữ nào người ta đưa tân ngữ đó lên làm chủ ngữ của câu bị động.

Ex: Somebody gave the police the information.

=> The police were given the information.

=> The information was given to the police.

2. Các dạng bị động đặc biệt

1/ Bị động to V và Ving

to V  => to be V3/PP

 

Ving => being V3/PP

 

I want him to repair my car.

=> I want my car to be repaired (by him)

I remember somebody taking me to the zoo.

=> I remember being taken to the zoo.

 

2/ Bị động của một số động từ chỉ giác quan

 

S + look, watch, see, hear … +  + O

=> S + be + looked, watched, seen +  + (by O)

 

I sometimes see him go out.

=> He is sometimes seen to go out.

We heard her singing loudly.

=> She was heard singing loudly.

3/   S + make/ let + Sb + infinitive

=> S + be made/let to Vinf

My parent never let me to do anything by myself.

=> I’m never let to do anything by myself.

4/ S + have/ (get) + sb + (to)  V

=> S + have/get + sth + V3/PP

I have my father repair my bike.

=> I have my bike repaired by my father

5/ People/they + think/suppose…+that clause

=> It is thought/said/supposed that + clause

=> S am/is/are + thought/said… + to V (cùng thì)

=> S am/is/are + thought/said… + to have V3/PP (lệch thì)

People say that he is a good doctor.

=> It is said that he is a good doctor.

=> He is said to be good doctor.

People say that he stole my car.

=> It’s thought that he stole my car.

=> He is thought to have stolen my car.

BÀI TẬP VẬN DỤNG

ĐỀ 1: https://tungtung.vn/de-thi/15-CAU-HOI-TRAC-NGHIEM-TIENG-ANH-CHUYEN-DE-CAU-BI-DONG-PASIVE-VOICE-PHAN-12-tiNCe.view

ĐỀ 2: https://tungtung.vn/de-thi/15-CAU-HOI-TRAC-NGHIEM-TIENG-ANH-CHUYEN-DE-CAU-BI-DONG-PASIVE-VOICE-PHAN-22-CQGlE.view

Bình luận

Bài viết cùng chuyên mục