? Năm mới 2019 đã đến, nhìn lại 1 năm vừa qua, công nghệ đã thay đổi rất nhanh, nhiều công cụ  - khái niệm được ra đời để tối ưu cho thời gian phản triển sản phẩm, khả năng mở rộng và bảo trì dịch vụ. Tại tungtung.vn đội ngũ của chúng tôi luôn liên tục cập nhật và phát triển các xu hướng mới.

?‍♂️ Bạn đã sẵn sàng cho 1 sự thay đổi mới hay chưa ? Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn bức tranh lớn, những gì bạn cần và đủ để trở thành một fullstack developer node.js.

p/s: Bài viết này chỉ cung cấp từ khóa, và công cụ và tài liệu nếu có, không mang tính chất chi tiết.

Triết lý

? Các ứng dụng và khái niệm mình đưa ra đều phục vụ cho 1 triết lý

Machine do, People think.
Save time, save cost, save code, and growth people

? Big picture

Đây là một trong những stack tại công ty tungtung Tùng và các bạn đã và đang sử dụng, đây là xu hướng cũng được sử dụng tại các công ty phần mềm khác

Các công nghệ và công cụ lựa chọn để trở thành fullstack web developer

Các khái niệm cơ bản

  • Frontend: Những gì người dùng thấy và tương tác, cụ thể ở đây là giao diện phần mềm trên web, mobile
  • Backend: Hạ tầng quản lý lưu trữ dữ liệu, thực hiện các business logic để đáp ứng tương tác người dùng
  • Deployment: Đóng gói và phát hành ứng dụng dụng liên tục lên hạ tầng cloud
  • Cloud Provider: Các dịch vụ cloud cung cấp hạ tầng để chạy dịch vụ
  • Management tools: Công cụ quản lý cho team

?Frontend

React.js là một lib được cồng đồng hỗ trợ và phát triển mạnh nhất, cho phép xây dựng và đóng gói các thành phần, và xây dựng giao diện nhanh chóng hiệu quả.

React.js không chỉ là một thư viện mà là một khái niệm

Learn one, to write anywhere

Bạn có thể sử dụng React.js để xây dựng

Tài liệu bắt đầu với React.js

http://www.react.express/: cung cấp khái niệm cơ bản để bắt đầu với React

http://www.reactnative.express/: cung cấp các khái niệm cơ bản bắt đầu với React Native

https://www.robinwieruch.de/react-semantic-ui-tutorial/: xây dựng ứng dụng cơ bản vưới React

Big Picture React Native

⛅️ Backend

Để bắt đầu dễ dàng nhất xây dựng hạ tầng và API tương tác, hãy bắt đầu với express.js

Express.js Tutorial: Building RESTful APIs with Node and Express: Hiểu các khái niệm cơ bản, và bắt đầu với API

Express.js + MongoDB: tương tác với cơ sở  dữ liệu

? Deployment

Đóng gói và phát hành ứng dụng

Node.js Docker workflow: workflow của docker trong môi trường dev và production

An Exhaustive Guide to Writing Dockerfiles for Node.js Web Apps: hiểu về việc tích hợp docker với node.js

Express.js + MongoDb + Docker: kết hợp docker với mongo và express.js để đóng gói và phát hành ứng dụng

?‍♂️ To be continue ...

Bài viết đang liên tục cập nhật, tìm kiếm các tài liệu phù hợp với các khái niệm cơ bản và dễ bắt đầu. Nếu bạn có link nào hãy chia sẻ cùng Tùng nhé.

to be continue, click theo eo dõi Tùng để nhận khi có cập nhật mới

? Bonus

Đây là website chuyên cập nhật các bài viết của các ngôn ngữ lập trình tốt nhất hiện nay: https://medium.mybridge.co/ . Các bạn nên follow để theo dõi xu hướng công nghệ.

https://medium.mybridge.co/